digitale eristiek Posts

Marc Reynebeau: Van sigaar tot god.

 

 

maart 2017. Lucas Mariën

april 2017. Herzien, verbeterd en aangevuld.

 

Nieuwe eristische mogelijkheden dankzij digitale literatuur. Marc Reynebeau over het Lam Gods, alle andere wetenschappen en theologische filosofie. Dezelfde over het gepeupel. Masker van bescheidenheid. Plautus doet ons middelen aan de hand om zijn type te karakteriseren. In het pantheon. ‘Italienische Reise’ etc.

 


 

Foei Coralie,

 

hoe zal Marc Reynebeau weer staan glunderen, nu jij verraden hebt dat hij als miles gloriosus al in de literatuur van de oudheid voorkomt. (Zijn type is trouwens evenzeer dat van de bourgeois gentilhomme – de kleinburger die voor adellijk wil doorgaan.) Motto’s wil je hebben – hier is er een:

‘De ressentimentsmens is noch oprecht, noch naïef, noch eerlijk met zichzelf, noch recht door zee. Zijn ziel kijkt scheel.’

Dat is van Nietzsche.

 

En nog een, niet van Nietzsche:

‘Hij trok hem alleen aan zijn oor om wat evenwicht in zijn fysionomie te brengen. Aan een ziel geloofde hij in dit geval niet.’

Anoniem,Tartufistan, tweede decennium 21ste eeuw.

 

Daag,

 

L.

 


 

Allerliefste Chef,

 

Niks Nietzsche, niks Anonymus.

Je moet natuurlijk de laatste proeven van Reynebeaus eigen lyriek presenteren. ‘Het milieu’ trekt zich terug op de positie dat die dichtbundel alleen maar een jeugdzonde was en dat hij Marcs schande ‘niet blijvend’ fundeert.

 

Tijd voor het andere werk, Lucas.

Nu wil ik dus die laatste dichtproeven. En pronto.

 

 Coco.

 


 

Allerbraafste Coralie toch!

 

Zegt ‘het milieu’ er ook bij dat Reynebeau, meteen nadat hij als ‘dichter’ in de grootst denkbare belachelijkheid terecht is gekomen, begonnen is échte dichters te kleineren, te belasteren en te beledigen? Waartoe hij alleen maar in staat was omdat hij een machtspositie verworven had als hoernalist bij het weekblad waarvan de naam aan uitwerpselen doet denken.

 

Maar ik rond nu het Vermakelijk Citeren uit die bundel af, op voorwaarde dat ik te allen tijde de honger naar hilariteit van het publiek mag stillen door dit epoque-makende werk weer op te diepen.

 

Wat verraadt die bundel ons verder nog?

De titels van een eigenaardig groot aantal gedichten wijzen op een hang naar… geleerdheid? Het zijn namen van kennistheoretische of wetenschappelijke disciplines: ‘Rationalisme’, ‘Semiotiek’, ‘Methodologie’ – dat is het ‘gedicht’ waarin ‘de valleien van somber zelfbeklag’ zozeer op de lachspieren van de natie werken. ‘Logica’ hebben we zelfs, en ‘Politicologie’ – waarin hem ‘een droom ontsnapt’. Ook nog: ‘Gerontologie’, ‘Dermatologie’, ‘Pedagogie’. (Nee, die ‘glijbaan om op stil te zitten’ , die komt geloof ik niet uit die geleerdheidsgedichten. En ik heb ze nu niet eens allemaal genoemd.) De dichter wil graag voor een intellectueel gehouden worden, dat is duidelijk. Maar zijn behoefte om zich voor te doen wijst natuurlijk op onzekerheid vanbinnen. Wie zo blatant voor iets gehouden wil worden, bewijst daardoor dat hij daar zelf niet in gelooft. Wie iets is, is dat vanzelfsprekend. Reynebeaus angst niet helemaal voor vol te worden genomen gaat gepaard met een penetrante ijdelheid. De bourgeois gentilhomme die niet op tegenstand stuit eindigt als miles gloriosus.

 

***

 

‘Grote mensen zijn trots, kleine zijn ijdel’, zegt Byron. Daarom kan trots openlijk worden geuit, terwijl ijdelheid een slechte indruk maakt. Iemand die na een leven van hard werken een huis kan bouwen en het de naam ‘Nooitgedacht’ geeft is trots op wat hij bereikt heeft en geeft daarmee geen aanstoot. De ijdeltuit is iemand die trots is op het niet bereikte. Trots heeft betrekking op prestaties of een status die niet aangevochten worden. IJdelheid daarentegen probeert erkenning op een arglistige wijze te verkrijgen, zonder dat er sprake is van reële verdiensten. Omdat het gaat om eigenschappen die niet bestaan en bijgevolg niet worden opgemerkt, moet de ijdeltuit zelf attenderen op een chimère en geniepig dingen naar bijval die geen grond heeft. Het is dit ondernemen dat door anderen wordt waargenomen als ijdelheid. Op sluipwegen zwaait de ijdeltuit zichzelf de lof toe die hem door de wereld wordt onthouden. Het is dat toezwaaien, die zelfbewieroking die we als ijdelheid waarnemen en die het tegendeel van het beoogde doel bereikt: eigen lof stinkt, zegt het spreekwoord. Het is niet alleen een feit dat de dichtbundel van Marc Reynebeau geweldig zou stinken als dichtbundels daar überhaupt toe in staat waren, het is zelfs zo dat alles wat deze journalist te berde brengt… Zeggen we het zo: als Marc aan een roos ruikt, dan begint die te stinken.

 

Een stukje van hem in De Standaard van 4 juni 2005 begint als volgt:

‘Als het over het Lam Gods gaat, komt er altijd weer veel volk opdagen. Dat was ook vrijdag zo, toen alweer een nieuw boek verscheen…’

Dat ‘weer’ resp. ‘alweer’ in de eerste twee zinnen – dat is niet alleen slechte stijl, maar het is zoals alles bij Marc ook erg verraderlijk. Hij kan a) niet schrijven en hij kan b) zeer zeker niet schrijven zonder zijn geheime roerselen, zijn zorgvuldig verzwegen motieven en betrachtingen kinderlijk naïef en ongelukkiglijk te verraden. En aan de goegemeente aan te bieden tot vermaak. Dat Lam Gods dus, waar zoveel amateur-detectives en dorpsgekken mee bezig zijn – Marc baalt ervan, van al dat laag bij de grondse Rechters-gedoe. Om zeker te zijn dat iedere lezer, zelfs een van De Standaard, begrijpt dat hij niet tot die dorpsgekken behoort, uit hij dus de droeve klacht dat er ‘alweer’ een boek verschenen is. Maar nee, deze keer is dat niet afkomstig van een dorpsgek, een ‘fantast’ boven wie Marc zozeer verheven is! Citaat, de derde zin van het stuk: ‘Het was niet de eerste de beste fantast die zich aanmeldde, maar Karel Mortier…’

Er bestaan nogal wat teksten van Reynebeau met een analoog begin: een grote menigte van onbenullen verspreidt domheid. Een kleine minderheid van geweldige intellectuelen onder wie hij zelf een uitblinker is, redt de wereld. In een inleiding tot een door hem uitgegeven bloemlezing evoceert Marc het ‘Pantheon’ van de lyriek. Er zijn ‘drie reuzen’, schrijft hij: Gezelle, Van de Woestijne en Van Ostaijen. ‘Natuurlijk is er altijd wel iemand die hun positie wil betwisten, maar wie dat zou wagen (…) doet dat niet zonder het risico zich belachelijk te maken.’[1]

Geen twijfel, dat Marc volstrekt niet tot de gelederen van de ‘fantasten’ behoort, tot de zich belachelijk makenden, tot het ‘paar miljard miserabelen’ – uit een gedichtelijk gewrocht waarop we nog komen. De snoevende soldaat in de komedie van Plautus verlaagt er zich in het gevecht ook niet toe om zomaar het gewone voetvolk af te slachten: ‘Als ik er echt nog een paar heb laten leven, dan was het omdat ze gewoon voetvolk waren.’ (Miles Gloriosus, 1ste bedrijf, 1ste scène.)

Marc leeft in eendracht met de hoogste instanties die het opnemen tegen het onbenul. Ja, hij IS eigenlijk die hoogste instanties – hoe dat mogelijk is Coralie? Gewone stervelingen als jij en ik kunnen zoiets alleen maar vragen, begrijpen zullen we het nooit. Een groot wijsgeer is hij immers ook, zoals we nog zullen zien.

Slecht is in zijn filosofie al wie niet gelooft dat hij ook een aandeel heeft in het werk van diegenen die hij met zoveel aanhankelijkheid noemt, van Karel Mortier bijvoorbeeld in het geciteerde fragment. Hoe dat juist in elkaar zit – dat is nu eenmaal filosofie, Coralie. Zelfs Marc zélf begrijpt dat niet helemaal. De afstand tot de theologie is bij hem maar klein, heb nu maar wat geduld, dat komt allemaal nog ter sprake. Vast staat: als hij zo vol lof is, dan moet hij er op een of andere manier ook van kunnen profiteren. Zijn likkebaarden dient om hem binnen te vleien in het vernoemde pantheon. Het pan-theon, dat is het aan alle goden gewijde heiligdom. Waarom dus niet ook aan Marc? Ik zal verderop bewijzen dat ik niet overdrijf. Het moet niemand verbazen dat er misschien niet zo heel veel verschil is tussen Karel Mortier en hemzelf, tussen van de Woestijne en Van Ostaijen en hemzelf.

 

Het patroon komt altijd terug, zijn leven lang. Marc Reynebeau is de chroniqueur van het tekortschieten, van de discrepantie tussen ambitie en vermogen, tussen intellectueel en naprater, tussen begeerte en vervulling, tussen willen en kunnen, tussen schrijver en journalist.

 

Ik verontschuldig me dat ik hier op zijn oninteressant, doorzichtig en voorspelbaar innerlijk leven in ben moeten gaan, Coralie, maar als we weten hoe het functioneert, dan kunnen we ook trefzekerder tewerk gaan bij het cureren van zijn wonde ziel en het vormen van zijn karakter – achja, een ziel had hij niet… Ik heb daarnet ook wat lichtvaardig over zijn stijl gesproken…

Le style est l’homme même is een vaak geciteerde bewering van Boileau. De gedachte komt al bij de Grieken voor. Maar eigenlijk kan hier van stijl geen sprake zijn en wordt alleen manier bedoeld. Er is geen homme même, alleen maar brokstukken van karakters uit komedies en westerns waarmee de hengelaar naar bewondering op ieder ogenblik het best meent te kunnen schijnen. Een van de diepste denkers over dit onderwerp was Friedrich Nietzsche: Die Eitelkeit ist die unwillkürliche Neigung, sich als Individuum zu geben, während man keins ist. – IJdelheid is de onwillekeurige neiging om zich voor te doen als individu zonder dat men er een is. (Nachgelassene Fragmente, maart 1875)

Schoonvlaams à volonté, doorzichtig snoeven, ressentiment, ongewild op de lachspieren werken, per ongeluk blootgeven van zijn kwetsbaarste plekken, raden naar de inhoud van begrippen, proberen indruk te maken met vreemde pluimen, met half weten, curieuze opvattingen en bijgeloof – ik zou in het geval Reynebeau zelfs willen spreken van een direct herkenbare, identificeerbare schriftuur. Maar stijl is dat dus allemaal niet, het is manier. Ik weet toevallig dat je dat niet mag zeggen zonder hem diep te kwetsen, maar hij is een journalist. Alle moeite om iets anders te schijnen kan dat niet verdoezelen – het is dus de manier van een kleine hoernalist van het blad waarvan de naam A.U.D.D. en een van schijnheiligheid stijf staande gazet waarvan veertig kilometer buiten Antwerpen niemand ooit gehoord heeft.

 

***

 

Het eigenlijke weten van de nulliteit-die-zich-voordoet, die intellectueel boven zijn stand leeft, inspireert Nietzsche tot gevoelens van triomf: de ijdeltuit verraadt dit weten door zijn ijdelheid zélf. Zijn hele existentie is één enkele kreet: bewonder mij, neem mij aux sérieux, hou van mij, ik ben uitzonderlijk – een drang die nooit bevredigd zal worden. Hij ontvangt niet de zo begeerde échte erkenning maar wordt, zo lang hij tenminste een machtspositie bekleed, gevleid. Nietzsche gebruikt dan een woord dat zelfs Duitse germanisten niet kennen: ‘unterschwürig’. Als een onder de huid gistend, kloppend, woekerend gezwel ontstaat… ressentiment. Zo worden de ‘reptilia Parnassi’ geboren, de reptielen van de dichtersberg Parnassus of, zoals Van Dale definieert: de prulpoëten die, door afgunst bezield, giftig en spijtig van aard plegen te zijn. Het eeuwige willen maar niet kunnen, het onontkoombare inzicht dat de grote ambitie niet gerealiseerd zal worden, dat de vermogens, het talent, alleen maar toereikend zijn voor dat uitzichtloos proberen, voor een met kuipen en kruipen tot op zekere hoogte mogen meedoen in het alsof – daarbij op ieder ogenblik het gevaar lopend ontmaskerd te worden, teruggebracht tot de eigenlijke proporties.

 

Zou jij zo willen leven, Coralie? Zou jij niet veel liever met je verloofde Evaristo de bijenteelt beoefenen zonder eeuwig te moeten najagen wat voor jou onbereikbaar zou zijn – als jij dus Marc Reynebeau zou zijn – ik kan het me niet voorstellen – maar anderen krijgen dat vermogen intussen cadeau? Zou jij niet, uit puur mededogen met zo’n arme unterschwürige drommel Reynebeau, afstand doen van je zo aangename website en de voorkeur geven aan een leven in somberheid en desillusie: saepe caput scaberet, vivos et roderet ungues – zich dikwijls in de haren krabbend, de nagels bijtend (Horatius, Satiren 1, 10, 71)?

 

Terug naar Gloriosus’ steeds – we kunnen het niet helpen – vermaarder wordende bundel ‘Spelbederf’.

Wat staat er aan het einde van die keten van geleerdheid? Het spreekt vanzelf dat iemand die al archeoloog, psychiater, kennistheoreticus, geoloog en toverheks is geweest niet veel hoger meer kan stijgen. Wordt hij nog geweldiger, vraagt de lezer zich angstig af, zal hij het brengen tot, nouja, het zijnsmatig Hoogste? Het pan-theon zelf? Ja, is dat zijn bestemming?

 

Hoe hebt gij het geraden, Geachte Lezer en ook gij, beminnenswaardige maar onervaren Coralie? Want

al op pagina 12, de bundel is maar pas begonnen, worden wij al gedwongen te lezen:

 

‘Dit is aan geen twijfel onderhevig:

dat we een beetje

god zijn.’

 

Nee, dat heeft Marc niet langer voor zich kunnen houden, daar moest het bewonderende Huichelarije reeds op p. 12 deelgenoot van worden gemaakt: het staat buiten twijfel dat hij God is. Maar als je dan toch god bent, dan schrijf je jezelf toch met een hoofdletter, zou ik denken! Hier hebben we alweer een trek die hem typeert: soms is hij zich van zijn ijdelheid bewust en van het verraderlijke ervan, en probeert hij de indruk daarvan weer af te zwakken. Zoals in dat gedicht waarin de wereld bestaat uit ‘… een paar miljard miserabelen (ook jij, lezer, en ik zelfs)’ (p. 13.) Jawel, Hij zelfs! Wie zou bij zulke overmaat aan sympathieke bescheidenheid nog aan Gloriosus denken?

Of het kan ook omgekeerd: Marc demonstreert van bij het begin  een bescheidenheid die dan meteen gerelativeerd wordt:

 

‘zo zijn wij altijd weer de sigaar

maar,

zoals gezegd,

toch ook een beetje god’

 

Herinnert aan Multatuli, dat iemand die zich bescheiden voordoet kwaad wordt als je hem gelijk geeft. Marc Reynebeau laat het zover niet komen en zegt er meteen bij dat je hem niet mag geloven. Maar verderop staat er nog eens uitdrukkelijk: ‘Zo zijn wij god.’ Resoluut, maar door die pluralis modestiae, schuift hij toch ook weer verantwoordelijkheid af op een wij.

Sigaar én god is hij, dat krijg je als je met geleerde begrippen wil opscheppen zonder de inhoud te beseffen: ieder godsbegrip sluit dat ‘beetje’ uit. God, dat is alles, het begrip zelf impliceert het Absolute. Iédere andere opvatting terzake is absurd. Dat ‘een beetje god’ is van die leukigheid à la Herman de Coninck – het is slecht gemaskeerde ijdelheid.

 

Het Pantheon was toch in Rome? Daar naartoe, als bij Goethe: ‘dahin, dahin…’, in dat gedicht waarin gevraagd wordt of je het land kent ‘waar de citroenen bloeien’.

De bescheidenheid van Reynebeau is alleen maar – tactiek. Je vangt meer vliegen met honing dan met azijn. En arrogantie is contraproductief. Maar hij verraadt zich dat het tocht door reten en kieren als in een slecht getimmerd huizeken ergens achter de vlierstruiken waar niet alleen ‘dromen ontsnappen’. In plaats van dat schitterende Pantheon in Rome –  daar wil hij dus naartoe.

 

In ‘Massatoerisme’ (p. 38) onderneemt het lyrische ik van MR een reis naar Rome. Om daar god te gaan zijn, vanzelfsprekend, maar dat valt ook alweer tegen:

 

‘naar Rome reizen is in besmette plassen zwemmen

En heeft niets met goddelijkheid te maken’

 

Het massatoerisme verhindert Marcs goddelijkheid in Rome. Zou je niet denken dat alle amateurdetectives, dorpsgekken en ‘eerste de beste fantasten’ samenstromen om het exclusievere toerisme van Gloriant met atheïsme te bezoedelen? Zij ‘besmetten’ zijn pantheon. En het is waar, dan kun je evengoed thuisblijven, vind jij dat ook niet, Coralie? Maar een intellectuele geweldenaar en wijsgeer als Marc gaat in zo’n geval niet bij de pakken zitten:

 

‘even niet leven

maar god zijn

(…)

zolang ik de moed maar niet opgeef’

 

Zolang hij de moed maar niet opgeeft!

 

Dat staat in ‘En dan is er liefde’, een vanzelfsprekend  impotent onsmakelijk soort liefdesgedicht – ik wil het er niet over hebben. Alleen dit, dat het god-zijn hier als ‘zingeving’ wordt opgevat.

 

Als hij Goethe gelezen had zoals het hoort zou hij overigens hebben geweten dat de weg naar Rome niet zonder gevaren is:

‘Ken je de Berg en zijn trap van wolken?

In de nevelen zoekt het muildier zijn weg.

In holen woont het gebroed van draken,

Rotsblokken storten neer, daar bovenop lawines…’

 

Zo ging Goethe naar Rome.

Marc zwemt er door besmette plassen naartoe. Door de modderpoel van het voetvolk, het gepeupel dat zijn goddelijkheid nooit zal leren inzien.

Zolang hij de moed maar niet opgeeft.

 

***

 

Vergeef me Coralie, dat ik uit eerlijke verbazing over zo velerlei dingen, even koddig als schattig, soms even de stem verheven heb. Ik bewonder Marc zeer en wil, afgezien van een paar kleine puntjes, niet ondankbaar zijn. Abundat dulcibus vitiis – hij vloeit over van sympathieke tekortkomingen (Quintilianus), zo vruchtbaar voor de commentator. Het is met hem zoals met die andere god: als hij niet bestond, zouden ze hem moeten uitvinden.

 

Dag Coralie.

 

L

 


 

Chef,

 

Dat met Evaristo is al een eeuwigheid VOORBIJ!

 

C.

 

_______________________________________________________

 

[1]  Marc Reynebeau: Witte hoeven achter de zoom. Gent 1997. P. 5.

 

Onderbreking

 

 

maart 2017. CC

 

In april gaat Het Paradigma voor een maand uit de ether. Preciezer uitgedrukt: wij doen er zo lang niets aan – ten minste niet iets wat meteen zichtbaar is. Wij moeten namelijk ook de tijd vinden om dingen te bestuderen, de hoofdbrekens met onze uitgeverij op te lossen, met bepaalde mensen te praten, onze bijen te verzorgen – en voor onze kwekerij van biologische kruiden is het nu natuurlijk zaaitijd. Nu de EU besloten heeft dat glyfosaat niet kankerverwekkend is kunnen wij met gerust geweten ook de door Melissa Baghijn in opdracht van de CIA verontreinigde bestanden aan de man brengen. Geen enkele klant wil immers dat een patiënt die hij wil vergiftigen eerst nog kanker krijgt. Dankzij de EU kunnen we nu iedereen geruststellen: met onze producten geen  ongezonde nevenverschijnselen!

 

We zullen hier en daar wat snoeien en herzien, ook aanpassingen uitvoeren aan deze website. Zo zullen we bijvoorbeeld een Detectivebord maken. Eigenlijk vloeit dat voort uit de rubriek die we tot nu toe de Boodschap van Goedertier hebben genoemd, – het inzicht dat het niet om een materiële maar een symbolische onderneming gaat, – maar het beeld van dat grote Detectivebord haalt onze manier van werken beter voor de geest.

 

De volgende dagen publiceren we nog enkele teksten die onze lezers zullen helpen de maand heelhuids door te komen. Maar die ook achtergronden leveren, voor wat er op stapel staat na de onderbreking. Een voorbeeld is Het brein als computer, over Kant en de transcendentale filosofie. De strijd hierrond in de jaren na de eerste wereldoorlog, de oprichting van het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte als uitvalsbasis en commandocentrale om deze strijd uit te dragen in de wereld, de pro-filosofische positie daartegen die wordt ingenomen door de belangrijkste schrijvers, Van Ostaijen en de hemelse Walschap – dat alles speelde zich af tot in de directe omgeving van Arsène Goedertier. Het behoort tot de achtergronden van de affaire. Herinneren we ons ook de uitspraak van Jozef Muls dat de kleinste dameskransjes zich toen in de thomistische filosofie verdiepten. Trouwe lezers weten dan ook nog dat ik deze strijd beschouw als de eigenlijke achtergrond van de affaire van de Rechtvaardige Rechters.

Zo vind je op deze site bijdragen die op het eerste gezicht misschien niet veel met de Rechtvaardige Rechters te maken hebben; op het tweede gezicht doen ze dat wel. Wij rekenen erop dat mettertijd veel zal worden verhelderd.

Een meneer heeft ons op de toon van edele verontwaardiging geschreven dat er iets op deze webstek stond dat hij niet begreep. En hoe wij het durfden wagen zoiets te publiceren. Wij durven nog veel meer. Wij schrijven niet voor Humolezers maar voor verstandelijke mensen en voor het betere publiek. Drempelverlaging is ons wurst, wij werken drempelverhogend. Dat heeft niets met sociale status of hogere of lagere opleiding te maken. Wij streven naar een emanciperende literatuur voor al wie bereid is na te denken en een inspanning te doen. Daarom proberen we onze teksten zo klaar en duidelijk mogelijk op te stellen, maar we gaan geen enkele thema uit de weg.

Voor wie dat niet past: niets is eenvoudiger dan onze webstek te verlaten. Een klik en het is gebeurd. Wij zijn ervan overtuigd dat de literatuur zoals die geweest is voorbij is, en dat de relatie tussen consument en producent ingewikkelder en veelzijdiger zal worden. Maar dat is Lucas zijn winkel. Bijdragen over digitale literatuur hebben hier ook in de toekomst hun vaste plaats.

Een jaar staan we nu op het net – een aanleiding om een en ander zoals gezegd nog eens te bekijken, te adjusteren en nieuwe plannen te maken. Als laatste bijdrage van de eerste jaargang heb ik een interview gemaakt met Lucas Mariën, de initiator van het wetenschappelijk Rechtvaardige Rechters-onderzoek, inspirator, schrijver… Dat mag u zeker niet missen.

(Het spreekt vanzelf dat dat interview aanleiding heeft gegeven tot misverstanden en incidenten. Daarom kies ik deze weg…

Er is toch die bijdrage over digitale eristiek[1]… Lucas, en je wou na het reces werk maken van de niet-lyrische productie van Marc Reynebeau. Zou je ervoor kunnen zorgen dat de laatste lyrische bonbons van deze miles gloriosus[2] nog deze week op de website komen, dat dat facet dan ook af is? Er zijn mensen die speciaal op Het Paradigma gaan kijken welke edelstenen je weer opgedolven hebt van onder de puinen der vergetelheid om ze te lanceren, richting firmament der onsterfelijkheid – niet mooi gezegd, Lucas?)

 

En u, geachte lezer, geeft u ons maar eens een maandje vrijaf. En blijft u ons welgezind.

 

Coralie Coloratuur

 

[1]  Eris, de godin van de twist, is de zuster van de oorlogsgod Ares. Eristiek is de leer van de literaire polemiek.

[2]  De glorieuze, snoevende soldaat is een type uit de antieke komedie. Titus Maccius Plautus schreef een stuk met die titel.

error: Kopij bescherming !!